නිහැඬියාව ගැන - About Me

My photo
'Echo of Silence' is a silent attempt where I'm trying to share my passion of writing as an independent writer. Feelings...everybody has the same, because we are Homo sapiens sapiens. Incedents...anytime in this world, it happens because it's the nature. What every writer does is packing those feelings and incidents into words and express them in a way rather than the way you see it in your everyday life...so do I. ජීවිතය කියන්නේ ඊළඟ තත්පරයෙදි කරන්න ඕන දේ වර්තමාන තත්පරයෙදි හිතන එක. පුදුමය කියන්නේ ඒ නොදන්න අනාගතය ගැන අපි හැමෝම අතීත තත්පරයෙදි තීරණය කරලා ඉවරයි. ඒ සිතුවිලි, තීරණ මොන විදිහට මගේ ජීවිතයට බලපෑවත්, සම්මත ලෝකේ අසම්මතව හිතන එක තමයි මගේ පුරුද්ද. නාහෙට අහන්නේ නැති ඒ සිතුවිලි සාගරයට තනියම පීනද්දි, මුණගැහෙන සහෘද ඔබත් එක්ක නිහඬ කතාබහක යෙදන්න කරන වෑයමක් මේ.

Friday, December 24, 2010

A Shimmering Star......

It was a shimmering star
fallen from the sky
I kept looking on through
days and night everyday
I met her on the way
still remember the times
I spent with her
kidding like a brother
caring like a friend
loving more than a lover
dreaming about the horizon
wishing to go there one day
I made a place for her
in my small trembling heart
suddenly......
I felt empty in my heart
because she had left me
even without saying
I held back my tears
kept a smile over face
never went searching her
never asked her why
because she was a star
and I realized it
stars belong to the sky
my heart never does
but it knows that
there she's always
even I'm seeing it
far away standing from her
at last...I died innocently
without saying anyone
I'm sorry, we couldn't make it
horizon...it's still a dream
for you...but not for me
I'm here indeed
wish you would come here
want to say I love you
that I couldn't say you
ever never in my life......


~blackpearl~

I was dead......

I was no more there
feeling the cold
shivering and paining...
my heart was still strong
as it was earlier
tried smiling, but couldn't
no tears to cry even
tried remembering...
who I was, what I did
it was blacked-out
thought it was nightmare...
but it wasn't, because
everyone wished
sweet dreams, good night!
tried speaking to all
but, no one ever listened
so...started writing the story
I told them...be cool
don't think too much
hold the tears back
be happy...smile always!
I knew they didn't care
but, I was their friend
I loved them, cared them
didn't hope anything back...
I stopped writing
they had no time
for a boring story...
they didn't see me
but still I'm seeing them
still feeling them
but they didn't feel me
I'm caring and loving them
but they didn't
because....
I was already gone
I was dead...!


~blackpearl~